Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika kohaldub isikuandmete töötlemistoimingutele, mida teostab Klaar.me Services OÜ (edaspidi Klaar.me), registrikoodiga 12472773, registrijärgse asukohaga aadressil Veerenni 24, 10135 Tallinn.

Meie jaoks on oluline Teie isikuandmete kaitse. Selle jaoks oleme koostanud privaatsuspoliitika, mis käsitleb Teie andmete kogumist, töötlemist, kasutamist, edastamist, säilitamist ja kaitset. Võime kasutada meile edastatud isikandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas toodud või Teile isikuandmete kogumise ajal teatavaks tehtud otstarveteks.

Meie põhimõte isikuandmete kogumisel ja kasutamisel on olla läbipaistev nende töötlemise põhjuste ja viiside osas. Tegutseme kooskõlas vastavuses asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmed

Isikuandmed on mis tahes teave üheselt tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmed on ka erinevat laadi andmed, mis võivad kokku kogutult tuua kaasa konkreetse isiku üheselt tuvastamise.

Andmete kogumine

Meie põhimõte on koguda vaid selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud spetsiifilisteks, varem defineeritud otstarveteks ja me palume, et meie kliendid jagaksid meiega oma isikuandmeid vaid ulatuses, mis on nimetatud otstarveteks tingimata vajalik.

Isikuandmete kogumine võib toimuda:

  • kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (nt kliendiüritustel, kohtumistel jne);
  • e-posti- (saatja nimi, vastuvõtja nimi, kuupäev ja kellaaeg) ja kalendrisüsteemidest (korraldaja nimi, osavõtja nimi, ürituse kuupäev ja kellaaeg) või kolmandate isikute vahelise suhtlusega;
  • ärisuhte haldamise, lepingu täitmise, meie tarnijate teenuseid kasutamise ja vajadusel klientidele teenuse osutamise kaudu;
  • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu;
  • teenuse osutamise lepingu sõlmimisel kontaktandmete kaudu.

 

Me kasutame oma veebilehel küpsiseid (cookies), millega saate nõustuda, kui otsustate meie veebilehte kasutada. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja seadmesse ja aitavad meil veebilehe kasutusmugavust parandada ja veebilehel nõuetekohaselt toimida.

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (nt sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Isikuandmete kasutamine

Kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Professionaalsete teenuste osutamine. Osutame mitmesuguseid professionaalseid teenuseid.  Osad teenused eeldavad isikuandmete töötlemist, et saaksime pakkuda nõu ja teenuseväljundeid.
  • Meie äri ja teenuste haldamine, juhtimine ja arendamine. Töötleme isikuandmeid oma äri käigus hoidmiseks, sh: kliendisuhete haldamiseks; ettevõtete ja teenuste arendamiseks (nt kliendi vajaduste kindlakstegemine ja teenuste osutamise parandamine); IT-süsteemide haldamiseks ja kasutamiseks; ürituste korraldamiseks või nende korraldamise lihtsustamiseks ja meie veebilehe, süsteemide ning rakenduste haldamiseks ja juhtimiseks.
  • Seaduse, määruse või kutseühingu nõuete järgimine. Meil on sarnaselt kõigile teistele professionaalsete teenuste osutajatele õiguslikud, regulatiivsed ja ametialased kohustused. Meil on kohustus säilitada teatud andmeid tõendamaks, et meie teenuseid osutatakse kooskõlas kohalduvate kohustustega ning need andmed võivad sisaldada isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemine

Peamiselt töötleme isikuandmeid volitatud töötlejana. Saame andmed meie klientidelt, kellega oleme sõlminud teenuse osutamise lepingu või kellele osutame teenust ühekordse tellimuse alusel. Füüsilisest isikust klientide ja veebilehel päringu tegijate andmeid töötleme vastutava töötlejana.

Isikuandmete edastamine

Me võime edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, näiteks audiitorile, õigusabiteenust osutavale isikule või mis tahes muule isikule, kes osutab meile teenust. Me oleme teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Isikuandmete säilitamine

Teie isikuandmed on säilitatavad nii kaua, kui see on vajalik teenuse osutamise lepingu täitmiseks ja vähemalt nii kaua, kui seda kohustavad meid tegema meie tegevust reguleerivad õigusaktid. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse Teie nõusolekul, töödeldakse ja säilitatakse Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani.

Isikuandmete kaitse

Meie rakendame vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Süsteemid on volituseta ligipääsu eest kaitstud tulemüüridega, paroolidega, muude tehniliste vahenditega ja organisatsiooniliste vahenditega. Juurdepääs isikuandmetele antakse ainult juhul, kui see on andmete töötlemiseks vajalik. Kõik isikuandmete töötlejad on seotud konfidentsiaalsuslepinguga. Juurdepääs isikuandmetele põhineb rollipõhisel kasutaja juhtimise protsessil, kus igale töötajale antakse üksnes tema ülesannete ja tööga seonduv juurdepääs

Kui kahtlustad, et Teie isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Teie andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Jätame endale õiguse vajadusel Klaar.me privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest kõiki oma kliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Teile kättesaadavana meie kodulehel.

Isikuandmete töötlemise läbipaistvuse tagamine on pidev vastutus, mistõttu kontrollime, täiendame ja värskendame käesolevat privaatsuspoliitikat korrapäraselt. Privaatsuspoliitikat uuendati viimati juuni 2020.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust e-posti aadressil info@klaar.me või telefoni teel +372 5883 6369. 

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.